Rakennuskiinnikkeet – Tekniset tiedot

Liitettävyys

Kiinnikkeen liitettävyys
Kiinnikkeen valinta puukiinnitykseen riippuu liitoksen geometriasta, koosta ja voiman suunnasta, asennusmahdollisuudesta, korroosionsuojausvaatimuksista ja ulkonäöstä.

Kiinnikkeet siirtävät voimia tehokkaasti kiinnikkeiden levyvaikutuksen, puuosien kosketuspaineen ja liitosvälikappaleiden leikkauskestävyyden ansiosta. Käytännössä kiinnikkeiden levyihin kohdistuu taivutuskuormitusta ja liitosvälikappaleisiin aksiaalista vetokuormitusta. Liitosvälikappaleet kantavat samanaikaisesti sekä aksiaalista että poikittaista kuormitusta.

Tuotetiedot
Useimmat tuotteet/tuoteryhmät on annettu kahdessa taulukossa: Geometriataulukko ja kestävyystaulukko. Geometriataulukko antaa geometrian, tuotteen tuotenumeron sekä EAN-koodin.

CE-merkintä, harmonisoidut standardit ja eurooppalaiset tekniset hyväksynnät (ETA = European Technical Approval)
Useimmilla kiinnikkeillämme ja liitoskiinnikkeillämme on CE-merkinnät. CE-merkintä perustuu joko eurooppalaiseen harmonisoituun standardiin (EN) tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA). Kunkin tuotteen kuvauksessa on sen saaman ETA- tai EN-hyväksynnän numero. ETA-lausekkeet voidaan ladata osoitteesta www.strongtie.fi.

Kestävyydet

Kestävyystaulukot

Kestävyystaulukoissa ilmoitetaan kiinnikkeiden kestävyyden ominaisarvo yhdellä tai kahdella kiinnityksellä. Kestävyyden yksikkö on kN (1 kN:n voima vastaa 100 kg:n massaa). Kuormituksen suunta ja kiinnikkeen kiinnitys on kuvattu taulukoissa. Jos kiinnitystä ei ole kuvattu, kiinnike naulataan kaikista rei'istä.

Useimmissa taulukoissa liitoskiinnikkeenä on CNA-naulauslevynaula. CNA-naulauslevynaulat on mahdollista korvata CSA-ruuveilla. CSAruuveilla on parempi ulosvetokestävyys pituusyksikköä kohden kuin CNA-naulauslevynauloilla ja vähintään sama leikkauskestävyys, joten CNA-naulauslevynaulat voidaan korvata CSA-ruuveilla taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1

CNA-naulauslevynaulat Voidaan korvata CSA-ruuvilla
4,0x35 5,0x35
4,0x40
4,0x50 5,0x40
4,0x60
4,0x75 5,0x50
4,0x100
3,1x40

4,0x30


Niissä harvoissa taulukoissa, joissa kestävyys on ilmoitettu CSAnaulauslevyruuveja käyttäen, ruuvien tilalla ei voi käyttää CNAnaulauslevynauloja kestävyyden heikkenemättä.

Taulukoissa ilmoitetaan kestävyys liitosta kohden käyttöluokissa 1 ja 2 ellei toisin ole mainittu.

Kaikkien liitosten on noudatettava seuraavia yleisiä vaatimuksia:

Fd ≤ Rd

Fd on liitokseen kohdistuva mitoituskuormitus

Rd on liitoksen mitoituskestävyys.

Kaikki kestävyydet ovat ominaisarvoja. Jos muuta ei ole mainittu, kestävyyden mitoitusarvo määritellään seuraavasti:

Ri,d = kmod x (Rk / YM)

Rk on kestävyyden ominaisarvo eli taulukossa esitettävä arvo.

γM = 1,4 on puuliitosten osavarmuusluku.


kmod on muunnoskerroin, jolla otetaan huomioon kuormituksen keston ja kosteuspitoisuuden vaikutus. Taulukossa 2 on esitetty muunnoskerroin kmod rakennesahatavaralle, liimapuulle ja LVL:lle käyttöluokissa 1 ja 2.

Käyttöluokan 3 ja muiden materiaalien lisätiedot löytyvät Eurokoodi 5:stä.

Taulukko 2

Kuorman aikaluokka Muunnoskerroin, kmod
Pysyvä 0,6
Pitkäaikanen 0,7
Keskipitkä 0,8
Lyhytaikainen 0,9
Hetkellinen 1,1


Joissakin kestävyystaulukoissa on “puu”- ja “teräs”-sarake. "Puu" -sarakkeen ominaisarvosta Ri,k saadaan mitoitusarvo Ri,d edellä kuvatulla tavalla. "Teräs" -sarakkeen ominaisarvosta mitoitusarvo Ri,d määritetään seuraavasti:

Ri,d = Ri,k / YM

jossa γM = 1,4 on osavarmuusluku puuliitoksille – vaikka materiaali on terästä, käytetään puun osavarmuuslukua kestävyyden laskennassa, koska se on määräävä.

Tapauksissa, joissa arvo on määritetty sekä "puu-" että "teräs"-sarakkeessa, kestävyyden mitoitusarvo on pienin lasketuista arvoista.

Testaaminen on tehty sertifioiduissa laboratorioissa, joissa puurakenteiden mekaaniset liitokset tutkitaan eurooppalaisten standardien mukaisesti. Harmonisoitujen standardien mukaisten kiinnikeliitosten kestävyydet määritellään laskemalla.

Laskelmissa käytetään seuraavia Eurokoodeja ja niihin (Tanskassa) tehtyjä lisäyksiä:EN 1992-1 Betonirakenteet + DK NA:2007
EN 1993-1 Teräsrakenteet + DK NA:2007
EN 1995-1 Puurakenteet + DK NA:2007
EN 1999-1 Alumiinirakenteet + DK NA:2007
Kuormitusten määrittäminen:
EN1990: Kantavien rakenteiden laskentaperusteet + DK NA: 2007
EN1990-1: Kantavien rakenteiden kuormitus + DK NA 2007

Kestävyysarvojen laskentaperusteet
Kaikki tässä luettelossa annetut tiedot kestävyyksistä perustuvat Simpson Strong-Tien® rakennuskiinnikkeiden ja CNA-naulauslevynaulojen tai CSA-ruuvien käyttämiseen. Kestävyystiedot ovat voimassa vain käytettäessä Simpson Strong-Tien® tuotteita. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän saaneet liitosten kestävyydet perustuvat ETAGO15-menetelmiin “Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

 • Pelkkä testaus
 • Laskenta kalibroitujen testaustulosten pohjalta
 • Pelkkä laskenta

CNA-naulauslevynaulojen ja CSA-ruuvien sijoituspaikat kiinnikkeissä
Naulan vähimmäisetäisyydelle puun reunasta tai päädystä asetetaan vaatimuksia, jotta oletettu liitoksen kestävyys voidaan saavuttaa. Naulavälien sekä naulojen reuna- ja päätyetäisyyksien vähimmäisarvot on esitetty Eurokoodi 5:n taulukossa 8.2. Kiinnikkeitä käytettäessä keskinäisiä etäisyyksiä voidaan lyhentää taulukossa kuvatusta käyttämällä kerrointa 0,7. 4 mm:n CNA-naulauslevynaulan vähimmäisetäisyys on voimassa myös 5 mm:n CSA-ruuveja käytettäessä.
Kestävyystaulukoissa kuvatut kiinnitykset eivät aina täytä vähimmäisetäisyysvaatimuksia.
Näissä tapauksissa kestävyysarvot on dokumentoitu testitulosten mukaan. Jos kiinnikkeet sijaitsevat samassa linjassa puuosan molemmin puolin ja käytetään enintään 4 mm:n CNA-naulauslevynauloja, naulojen limittyminen on sallittu, jos naulan kärjestä jää vähintään kolme kertaa naulan paksuuden pituinen etäisyys vastakkaisen puolen puuhun.
Tämä merkitsee, että naulauslevynaulaa CNA4,0x35 voidaan käyttää reikälevyliitoksissa 45 mm:n rimaan.

Halkeaminen
Jos liitoksen kuormitus vaikuttaa vinossa kulmassa puun syysuuntaan nähden, syysuuntaan nähden poikittaiset vetojännitykset voivat aiheuttaa puun halkeamisen. Kestävyystaulukossa mainittu kestävyys on määritetty ottamatta
halkeamista huomioon. Tällöin on tehtävä Eurokoodi 5:n mukainen halkeamistarkastelu, sillä halkeaminen voi vaikuttaa olennaisesti liitoksen kestävyyteen.

Materiaalit ja käyttöluokat

Eurokoodi 5:n taulukko 4.1:ssä on esitetty korroosiosuojausta koskevia vähimmäisvaatimusesimerkkejä rakenteen käyttöluokan mukaan. Taulukossa 3 on ilmoitettu esimerkkejä rakenteista käyttöluokissa 1, 2 ja 3. Taulukossa näkyvä symboli osoittaa, missä käyttöluokassa kiinnikettä ja liitoskiinnikettä saa käyttää ilman ylimääräistä korroosiosuojausta.

Taulukko 3

Käyttöluokka Rakenne-esimerkkejä Symboli
1
 • Rakenteet lämmitetyissä rakennuksissa, joissa ilma ei kostu, kuten asuintalot, toimistot ja liikehuoneistot
1
2
 • Rakenteet tuuletetuissa, ei pysyvästi lämmitetyissä rakennuksissa, kuten vapaa-ajanasunnot, lämmitetyt autotallit ja varastorakennukset
 • Tuuletetut rakenteet, jotka on suojattu sateelta, kuten tuuletetut kattorakenteet
2
3
 • Rakenteet kosteissa tiloissa
 • Rakenteet, jotka altistuvat sateelle tai muuten vedelle
 • Alusta kattohuovalle
3


Eurokoodi 5:n taulukko 4.1:ssä on esitetty korroosiosuojausta koskevia vähimmäisvaatimusesimerkkejä rakenteen käyttöluokan mukaan. Taulukossa 3 on ilmoitettu esimerkkejä rakenteista käyttöluokissa 1, 2 ja 3. Taulukossa näkyvä symboli osoittaa, missä käyttöluokassa kiinnikettä ja liitoskiinnikettä saa käyttää ilman ylimääräistä korroosiosuojausta.

Materiaalit
Puu

Jos muuta ei ole ilmoitettu, ominaiskestävyys perustuu sellaisen rakennesahatavaran käyttämiseen, jonka tiheys ρk = 350 kg/m3 (vastaa lujuusluokkaa C24 EN338:n mukaisesti).
Kun käytetään Pohjois- tai Koillis-Euroopasta peräisin olevaa havupuuta, laskettaessa liitoksen kestävyyttä on perusteltua käyttää lujuusluokkien C14 ja C18 havupuun tiheytenä ρk = 350 kg/m3. (Puun tiedot: Eurokoodi 5. Liitosten laskenta).
Muualta saadun puun tai puupohjaisen materiaalin tiheys on tyypillisesti alle 350 kg/m3, joten kestävyyttä on vähennettävä kdens -kertoimella:

kdens = pk / 350

ρk on materiaalin tyypillinen tiheys, ja yksikkö on kg/m3.
Puuosat voivat olla liima- tai rakennepuuta tai puupohjaista materiaalia, jonka tyypillinen tiheys on 290 kg/m3 - 420 kg/m3.

Siten voidaan käyttää seuraavia materiaaleja:

 • Rakennesahatavara, lujuusluokka C14-C40 EN338/EN14081:n mukaisesti
 • Liimatut puutuotteet (esim. liimahirsi), lujuusluokka C14-C40 EN338/EN14081:n mukaisesti
 • Liimapuu, lujuusluokka vähintään GL24c EN1194/EN14080:n mukaisesti
 • Massiivipuulevyt EN13353:n mukaisesti
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) EN14374:n mukaisesti
 • Laminated Strand Lumber, esim. Parallam tai Timber Strand
 • Vaneri EN636:n mukaisesti
 • OSB (Oriented Strand Board) EN300:n mukaisesti
 • I-palkit (EWP): Kysy teknisiä tietoja myyjältä.

Vain seuraavia materiaaleja saa käyttää, jos kiinnikkeet asennetaan päätypuuhun:

 • Rakennesahatavara, lujuusluokka C14-C40 EN338/EN14081:n mukaisesti
 • Liimapuu, lujuusluokka vähintään GL24c EN1194/EN14080:n mukaisesti
 • Massiivipuulevyt EN13353:n mukaisesti

Rakennuskiinnikkeet ja puunsitojalevyt
Materiaalin laatutiedot annetaan rakennuskiinnikkeiden ja puunsitojalevyjen yleisissä tiedoissa. Yleisimmin käytettyjen materiaalien tiedot ovat taulukossa 4.

Kuumasinkitystä teräslevystä valmistetut kiinnikkeet
Useimmat kiinnikkeet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä S250GD + Z275. Teräs kuumasinkitään terästehtaalla tyypillisesti noin 20 μm:n sinkkikerroksella.

Taulukko 4

Materiaali Standardi
S250GD EN 10346:2009
S235JR EN 10025:2004
S350GD EN 10346:2009
S550GD EN 10346:2009
S335JO EN 10025:2004
S220JR EN 10025:2004
B550BR+AC EN 10080:2006
DX51D EN 10346:2009
HC 340LA EN 10268:2009
Ruostumaton teräs 1.4404 EN 10088:2006
Alumiini EN AW-6082 T6 EN 755:2008


Teräslevystä valmistetut kiinnikkeet, jotka kuumasinkitään jälkeenpäin
Nämä kiinnikkeet valmistetaan tyypillisesti S235JR-teräksestä. Kiinnikkeet kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 μm:n sinkkikerroksella EN/ISO1461:n mukaisesti.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
Osa kiinnikkeistä voidaan valmistaa ruostumattomasta teräksestä.
Useimmiten käytetty ruostumattoman teräksen tyyppi on 1.4401 / 1.4404, joka vastaa standardia AISI 316(L) (ruostumaton ja haponkestävä). Lisäksi voidaan myös käyttää 1.4521:tä (ruostumaton ja haponkestävä). Uutuutena on saatavissa kiinnittimiä ruostumattomasta teräksestä 1.4301, joka vastaa standardia AISI 304 ja teräksestä 1.4509. Nämä ruostumattomat laadut eivät ole haponkestäviä.

Alumiinista valmistetut kiinnikkeet
EN AW-6082 T6-alumiinista valmistetut kiinnikkeet.

Liitoskiinnikkeet
Tarjoamme laajan valikoiman liitoskiinnikkeitä. CNA-naulauslevynauloja, CSA-ruuveja ja teräsvaarnoja käytetään
kantavissa puurakenteissa.

CNA-naulauslevynaulat
CNA-naulauslevynauloja käytetään kiinnikkeiden kiinnittämiseen. Naulat on kuvattu ETA-04/0013-julkaisussa. Ne on tavallisesti sähkösinkitty Fe/Zn12C:llä EN/ISO2081:n mukaisesti. Kokoja CNA4,0x40/50/60 toimitetaan myös ruostumattomasta haponkestävästä 1.4401-teräksestä valmistettuina. Koko CNA4,0x40 toimitetaan myös kuumasinkittynä. Sinkkikerroksen paksuus on tavallisesti 50 μm.

CSA-ruuvit
CNA-ruuveja käytetään kiinnikkeiden kiinnittämiseen. Naulauslevyruuvit on kuvattu ETA-04/0013-julkaisussa. Vakiotuotantona ne ovat sähkösinkittyjä Fe/Zn12:llä EN/ISO 2081:n mukaisesti. Kokoja CSA5,0x25, CSA5,0x35 ja CSA5,0x40 toimitetaan myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.

Betoni
Kestävyyslaskelmissa käytetyn betonin laatu ilmoitetaan tarvittaessa kunkin luvun yleisissä tiedoissa. Kiinnikkeet kiinnitetään betoniin pulteilla tai ankkuripulteilla. Esimerkiksi laajentuvien pulttien, haarukkalevyjen tai kierretankojen kestävyys on dokumentoitu.

Tuotevastuu

Vastuun rajoittaminen

Tuotevastuu
Simpson Strong-Tie® takaa, että tuotteissa ei ole valmistus- tai materiaalivirheitä ja että tuotteita voi käyttää niille suunniteltuun tarkoitukseen tämän luettelon antamien ohjeiden mukaisesti.

Simpson Strong-Tie® takaa tuotteille ilmoitetut kestävyydet, mikäli kokoonpanot on mitoitettu, rakennettu ja huollettu tässä luettelossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Annetut kestävyydet koskevat vain Simpson Strong-Tie® -tuotteita ja niitä ei saa käyttää muiden toimittajien tuotteiden valintaan tai kestävyystarkasteluihin. Annetut kestävyydet ovat lisäksi voimassa vain paikallisesti liitoksessa, ja ostaja on vastuussa yleisesti rakenteiden kestävyydestä ja vakaudesta. Mikäli tehdään virheellinen asennus, jossa käytetään ei-alkuperäisiä kiinnityskappaleita, Simpson Strong-Tie® ei ole vastuussa kokoonpanosta.

Varauksia tehdään painovirheiden, tuotesuunnittelun ja tuotevalikoiman varalta. Simpson Strong-Tie®:n kotisivu www.strongtie.fi sisältää voimassa olevat ja mahdollisesti päivitetyt kestävyydet.

Simpson Strong-Tie® on vastuussa tuotteista kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti. Siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Simpson Strong-Tie® ei voi hyväksyä lisätuotevastuuta. Simpson Strong- Tie® -yritystä ei voida missään olosuhteissa pitää vastuussa tappioista, ansionmenetyksistä, ajanmenetyksistä, voittojen menetyksistä, välillisistä vahingoista tai muista epäsuorista menetyksistä.

Simpson Strong-Tie® ei myöskään ole vastuussa toimitettujen tuotteiden aiheuttamista vahingoista kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tuotteiden ollessa ostajan hallussa, ellei vahinko tapahdu törkeästä huolimattomuudesta tai ole tahallisesti aiheutettu Simpson Strong-Tie® -yrityksen tai muun tahon toimesta, josta Simpson Strong-Tie® on vastuussa. Simpson Strong-Tie® ei myöskään ole vastuussa sellaisten tuotteiden vaurioitumisesta, jotka ostaja on valmistanut tai joihin sellaisia sisältyy.

Simpson Strong-Tie®:n tuotevastuu rajoittuu kaikissa suhteissa ”Simpson Strong-Tie® A/S:n yleisiin MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOIHIN", jotka ovat saatavissa sivustolta www.strongtie.fi. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa Simpson Strong-Tie®:lle viipymättä kirjallisesti mikäli ostaja havaitsee tai kolmas osapuoli ilmoittaa ostajalle, että toimitetuissa tuotteissa on vaurioita tai vahingon vaara on olemassa. Edellä mainitun ilmoituksen antaminen Simpson Strong- Tie®:lle ei vapauta
ostajaa ryhtymästä tarvittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai rajoittamiseksi.

Ostaja voidaan haastaa oikeuteen samassa paikassa, jossa käsitellään mahdollista tuotevastuuasiaa Simpson Strong-Tie®:ta vastaan. Siinä laajuudessa kuin Simpson Strong-Tie® voidaan asettaa tuotevastuuseen kolmannelle osapuolelle, ostajalla on velvollisuus korvata Simpson Strong- Tie®:lle, jolloin Simpson Strong-Tie®:n vastuu rajoittuu edellä esitetyn mukaisesti. Ostaja on velvollinen ottamaan tuotevastuuvakuutuksen koskien mitä tahansa tuotevastuuta, joka voidaan tehdä ainostaan ostajaa vastaan.

Vastuu vioista
Simpson Strong-Tie®:n vastuu vioista rakennusmateriaaleissa, jotka toimitetaan Tanskassa, päättyy viisi vuotta sen jälkeen, kun rakennus, johon materiaali sisältyy, on toimitettu, kuitenkin viimeistään kuusi vuotta rakennusmateriaalien ostajalle toimittamisen jälkeen. Mikäli reklamaatio tehdään liian myöhään, mutta Simpson Strong-Tie® siitä huolimatta käy todellista keskustelua ostajan kanssa edellä mainitusta reklamaatiosta johtuen, tapahtuu tämä ilman, että Simpson Strong-Tie® siten samanaikaisesti luopuisi myöhemmistä vaatimuksista, tai että kyseessä oleva reklamaatio tehtiin liian myöhään.

Mikäli tuotteessa on oleellisia virheitä tai vikoja, Simpson Strong-Tie® on velvollinen – oman harkintansa mukaan – korjaamaan virheen, vaihtamaan tuotteen tai hyvittämään ostohinnan kyseessä olevan tuotteen palauttamista vastaan. Simpson Strong-Tie®:lla ei ole muita vastuita vioista ja ostaja ei siten voi ryhtyä muihin oikeustoimiin.

Simpson Strong-Tie® ei vastaa missään olosuhteissa, olipa kyseessä vika tai viivästyminen, ja huolimatta mahdollisesta törkeästä huolimattomuudesta, tappioista, voittojen menetyksistä tai muista epäsuorista menetyksistä tai välillisistä vahingoista.

Simpson Strong-Tie®:n vastuu vioista joka suhteessa on enintään virheellisen tuotteen ostohinta.

Oikeudenkäyntitapauksessa ne ratkaistaan Simpson Strong-Tie®:n toimivallan mukaisesti Tanskan lainsäädäännön mukaisesti.