Reach-Asetus

ILMOITUS ERITYISTÄ HUOLTA AIHEUTTAVISTA AINEISTA (SVHC) ASETUKSEN (EY) N:o 1907/2006 (REACH-ASETUS) MUKAISESTI

  • ce jhm

REACH-asetuksen artiklan 33 mukaisen tietojen toimittamisvelvollisuuden mukaisesti ilmoitamme täten vaaditut tiedot SVH Caineista Simpson StrongTie tuotteissa.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut verkkosivustollaan luettelon erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC), jotka täyttävät REACHasetuksen artiklassa 57 luetellut kriteerit ja jotka on tunnistettu REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).

Meidän on ilmoitettava asiakkaille kaikista tuotteista, jotka sisältävät SVHCaineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 % w/w.

Pieni määrä tuotteistamme sisältää kromitrioksidia, joka sisältyy ehdotusluetteloon 21. syyskuuta 2017 alkaen. Tämän aineen pitoisuus tuotteissamme on kuitenkin kaikissa tapauksissa merkittävästi alle 0,1 % w/w.

Tuotteemme ovat siten täysin SVHCaineisiin liittyvien REACHasetusten vaatimusten ja rajoitusten mukaisia.